Vedtægter for TalentSport Sorø

§ 1 – Navn og hjemsted
TalentSport Sorø er en selvejende organisation med hjemsted i Sorø Kommune.

§ 2 – Mission

TalentSport Sorø’s mission er via partnerskaber med Sorø Kommune, erhvervslivet, foreninger og andre interessenter, at støtte talentudviklingen og elitesport i Sorø Kommune. Dette med henblik på at opnå gode nationale og internationale sportslige resultater.

§ 3 – Organisationens ledelse og ansvar

Det er bestyrelsens ansvar, at alle organisationens aktiviteter lever op organisationens mission jf. § 2, samt at man efterlever den til enhver tid af bestyrelsen fastsatte forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for, at TalentSport Sorø drives på et økonomisk forsvarligt grundlag. Organisationen må ikke optage lån. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af organisationen indgåede gælds forpligtigelser, for hvilke denne alene hæfter med sin respektive formue. Organisationen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening eller af den samlede bestyrelse. Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på organisationens vegne.

§ 4 – Bestyrelsens sammensætning og konstituering

TalentSport Sorø’s bestyrelse består af 7 medlemmer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø Kommune for 4 år ad gangen. Valget følger Kommunalvalget.
Bestyrelsen udpeges blandt repræsentanter fra idræts- og erhvervslivet. Såfremt et medlem forlader bestyrelsen udpeges et nyt af Kultur og Fritidsudvalget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 21 dage efter udpegning har fundet sted af Kultur – og Fritidsudvalget I Sorø Kommune.

§ 5 – Årsmøde

TalentSport Sorø skal afholde årsmøde inden udgangen af marts måned. Årsmødet indkaldes med angivelse af dagsorden senest 2 uger forinden via annoncering i dagspressen. Årsmødet er offentligt for alle.

Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Udpegning af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. 4. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner. 5. Eventuelt.

§ 6 – Regnskab og revision

Organisationens regnskabsår er perioden fra 1. januar til 31. december.
Kassereren fører regnskab med ansvar overfor den øvrige bestyrelse.
Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver og passiver samt udviklingen i egenkapitalen. Kasserer skal senest den 1.februar, det efterfølgende år, aflevere regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af bestyrelsen udpegede revisorer.

Det reviderede regnskab forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.
Revisor gennemgår herefter regnskabet og fremlægger dette til godkendelse i organisationens bestyrelse, senest 3 uger før årsmødet. Såvel organisationens revisor som bestyrelsen kan til enhver tid og uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag.

§ 7 – Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan kun besluttes ved simpelt flertal på to efter hinanden afholdte bestyrelsesmøder samt efterfølgende godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget i Sorø Kommune.

§ 8 – Opløsning af TalentSport Sorø
Såfremt TalentSport Sorø besluttes opløst tilfalder organisationens midler Sorø Kommune. Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være afviklet.

Således vedtaget af bestyrelsen og godkendt af Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune.

Sorø den 16. januar 2013
Bestyrelsen for TalentSport Sorø Formand for Kultur og Fritidsudvalget